top of page

คําชี้แจงการเข้าถึง 

 

บริษัท คาร์เพทสมาร์ท จํากัด มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงระบบดิจิทัลสําหรับผู้พิการ. เรากําลังปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้สําหรับทุกคนอย่างต่อเนื่องและใช้มาตรฐานการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง. 
 
มาตรการที่ดําเนินการ 
 
เราได้ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงของ CarpetSmart-intl.com: 
 
การตรวจสอบการเข้าถึงเป็นประจํา: เว็บไซต์ของเราผ่านการตรวจสอบเป็นประจําเพื่อระบุอุปสรรคในการเข้าถึงและดําเนินการปรับปรุงที่จําเป็น. 
 
คุณสมบัติการเข้าถึง: เรามีคุณสมบัติการเข้าถึง เช่น ข้อความแสดงแทนสําหรับรูปภาพ การนําทางด้วยแป้นพิมพ์ และแบบอักษรที่ปรับขนาดได้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้. 
 
การฝึกอบรมพนักงาน: ทีมงานของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างและรักษาเนื้อหาดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้. 
 
แนวทางการเข้าถึง: เราปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG) 2.1 ระดับ AA เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้. 
 
ผลตอบรับ 
 
เรายินดีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงของ CarpetSmart-intl.com หากคุณพบอุปสรรคในการเข้าถึงหรือมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรดติดต่อเรา: 
 
อีเมล์: Brian@carpetsmart-intl.com 
 
โทรศัพท์: 0860884101 
 
ที่อยู่:  
 
บริษัท คาร์เพทสมาร์ท ประเทศไทย จํากัด 
 
689 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75, 
 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด จ, 
 
บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700. 
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 0105555150821 
 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
คําชี้แจงการเข้าถึงนี้อิงตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG) 2.1 ระดับ AA ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศไทยสําหรับการเข้าถึงเว็บไซต์. 
 
ความพยายามอย่างต่อเนื่อง 
 
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาการเข้าถึงบนเว็บไซต์ของเรา และจะดําเนินการปรับปรุงต่อไปตามข้อเสนอแนะและมาตรฐานการเข้าถึงที่เปลี่ยนแปลงไป. 
 
วันที่ตรวจสอบครั้งล่าสุด 
 
คําชี้แจงการเข้าถึงนี้ได้รับการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 01.04.24. 

bottom of page